GDPR


Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje společnost shromažďuje, k jakým účelům je využívá, a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které společnost zpracovává.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje a citlivé údaje Soukromá gynekologická praxe Rotta Bednář s.r.o. (dále jen SGP RB) zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vedeme databázi osobních a citlivých údajů svých pacientů a jsme správci těchto údajů:

osobní údaje a citlivé údaje, které SGP RB získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb (zdravotnická dokumentace),
osobní údaje umožňující SGP RB kontakt s Vámi,
osobní údaje související se vzájemnými vztahy SGP RB a pacienta.

Osobní údaje SGP RB zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování SGP RB přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy. 

2. K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ, JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro účely vedení zdravotnické dokumentace a další účely související s poskytováním zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce jako zdravotnického zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných právních předpisů v oblasti zdravotnictví. 

Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování zdravotnických služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).

Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejména k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a k optimalizaci poskytovaných služeb.

Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je SGP RB vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je SGP RB povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem SGP RB. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně SGP RB udělit.

3. KOMU MŮŽEME ANEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Zdravotním zařízením, rejstříkům, státním organizacím, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;

Našim zpracovatelům, kteří pro SGP RB provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy;

Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy SGP RB poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;

Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;

Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.

4. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás SGP RB zpracovává, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na adrese:

Soukromá gynekologická praxe Rotta-Bednář s.r.o.
Americká 579/17
120 00 Praha 2 - Vinohrady

nebo na e-mailové adrese: dpo@multiscan.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Petra Vlčková, MBA
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
 + 420 725 507 445
vlckova@multiscan.cz
dpo@multiscan.cz

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou SGP RB zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

SGP RB Vám poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů bezplatně. Za další kopie či v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může SGP RB požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.

V případě, že jste osobní údaje poskytli SGP RB na základě souhlasu, máte právo:
získat osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo ze strany SGP RB k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených Nařízením či vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména můžete SGP RB požádat o:

SGP RB Vás vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, bude informovat o vyřízení Vaší žádosti.

Žádost_GDPR.pdf

Svou žádost můžete zaslat na: dpo@multiscan.cz

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů 
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

5. ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro náležité a správné zpracování je třeba SGP RB oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.